Sběrný dvůr

- v areálu firmy

Provozní doba:
Pracovní doba Pauza na oběd
Pondělí 8:00 - 11:15 12:00 - 16:45 11:15 - 12:00
Úterý 7:00 - 11:15 12:00 - 14:45 11:15 - 12:00
Středa 7:00 - 11:15 12:00 - 16:45 11:15 - 12:00
Čtvrtek 7:00 - 11:15 12:00 - 14:45 11:15 - 12:00
Pátek 7:00 - 11:15 12:00 - 14:45 11:15 - 12:00
Sobota 8:00 - 11:00

Sběrný dvůr je vybaven a stavebně zabezpečen tak, aby bylo možné přijímat odpady zatříděné dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 - Katalog odpadů - do kategorie "ostatní" i "nebezpečné" - jedná se o možnost přijímání a shromažďování následujících druhů vytříděných odpadů:

Neznečištěný odpad charakteru "ostatní":

08 03 18  - odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17 
16 01 03  - pneu
17 04 05  - železo a ocel
17 04 07  - směsné kovy
20 01 01  - papír a lepenka
20 01 02  - sklo
20 01 25  - jedlý olej a tuk
20 01 34  - baterie a akumulátory neuvedené pod č. 20 01 33 
20 01 36  - vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod č. 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 
20 01 39  - plasty
20 02 01  - biologicky rozložitelný odpad

Nebezpečné odpady

08 01 11  - odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
09 01 01  - vodné roztoky vývojek a aktivátorů
13 02 06  - syntetické motorové, převodové a mazací oleje
13 02 08  - jiné motorové, převodové a mazací oleje
15 01 10  - obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 02 02  - absorbční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
16 01 07  - olejové filtry
16 01 13  - brzdové kapaliny
16 07 08  - odpady obsahující ropné látky

Nebezpečné složky komunálních (domovních) odpadů:

20 01 21  - zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
20 01 23  - vyřazená zařízení obsahující chlorfluorouhlovodíky
20 01 27  - barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující "N" látky
20 01 33  - baterie a akumulátory zařazené pod čísly 16 06 01 , 06 06 02  nebo 16 06 03  a  netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
20 01 35  - vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 

Nebezpečné odpady vznikající z vlastní činnosti Sedlčanských technických služeb, s.r.o.

13 02 06  - syntetické motorové, převodové a mazací oleje
13 05 03  - kaly z lapáků nečistot
15 02 02  - absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
16 01 13  - brzdové kapaliny
16 01 14  - nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
16 06 01  - olověné akumulátory
17 05 03  - zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
20 01 21  - zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
20 01 35  - vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 200121 a 200123

Ceník


V rámci zpětného odběru jsou kompletní elektroodpady příjímány do sběrného dvora zdarma. Odběr nekompletních elektroodpadů a nebezpečných odpadů je účtován dle platného ceníku.


Ukládaný odpad Stanovená cena v Kč
pro občany s trvalým bydlištěm v Sedlčanech pro podnikatelské subjekty a občany jiných obcí
Lednice, mrazáky zdarma zdarma
Pračky, myčky, sporáky zdarma zdarma
Televize, monitory, PC zdarma zdarma
Drobný elektroodpad - kompletní
zdarma zdarma
Drobný elektroodpad - nekompletní
9,-/kg 9,-/kg
Ostatní domácí elektrospotřebiče
(vysavače, videa, rádia, rychlovarné konvice, ...)
zdarma zdarma
Zářivky, úsporné žárovky zdarma zdarma
Výbojky (rtuťové, sodíkové, halogenové) zdarma zdarma
Monočlánky zdarma zdarma
Tonery zdarma zdarma
Pneu: Osobní, nákladní, traktorové 6,-/kg* 6,-/kg
Zutí pneumatiky : osobní 50,-/ks 50,-/ks
Zutí pneumatiky: nákladní, traktorové 100,-/ks 100,-/ks
Kovové odpady zdarma zdarma
Papír zdarma zdarma
Sklo zdarma zdarma
Plast zdarma zdarma
Jedlý olej a tuk zdarma** 5,-/kg
Kompostovatelný odpad zdarma zdarma
Barvy, laky, rozpouštědla zdarma** 15,-/kg
Vodné roztoky vývojek a aktivátorů zdarma** 10,-/kg
Motorové, převodové, mazací oleje zdarma** 5,-/kg
Obaly obsahující zbytky neb. látek zdarma** 15,-/kg
Absorbční činidla, znečištěné tkaniny zdarma** 10,-/kg
Olejové filtry zdarma** 10,-/kg
Brzdové kapaliny zdarma** 15,-/kg
Autobaterie zdarma zdarma
Odpady obsahující ropné látky zdarma** 10,-/kg


Vysvětlivky:

* U pneumatik z osobních automobilů a motocyklů jsou ročně čtyři kusy na jednu domácnost občanů s trvalým bydlištěm v Sedlčanech (včetně osad) ukládány bezplatně.

** Za občany s trvalým bydlištěm v Sedlčanech (včetně osad) platí tuto službu Město Sedlčany.